Regulamin

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA SPRZEDAŻ HURTOWĄ MINIMALNA KWOTA ZAMÓWIENIA WYNOSI 250ZŁ + KOSZT WYSYŁKI

Szanowni Państwo,
Nabywca towarów i usług, który nie wskaże przed zakupem numeru NIP (przed wystawieniem paragonu), utraci ostatecznie prawo do otrzymania faktury do paragonu.

Aby otrzymać fakturę VAT, podczas składania zamówienia należy w danych płatnika zaznaczyć opcję "FIRMA" i wprowadzić numer NIP

 

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

Wstęp

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://elektra-light.com.pl/, www.zaopatrzeniekwiaciarni.pl, www.zaopatrzeniekwiaciarni.com.pl, prowadzonego przez ZPH Elektra-Light Sp.J. G.Kobiałka, L. Kobiałka z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Grobla 4 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 599-00-15-143, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000114883, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

 

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

 

Dane teleadresowe:

ZPH Elektra-Light Sp.J.

G.Kobiałka, L. Kobiałka

ul. Grobla 4

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP: 599-00-15-143

Tel: +48 95 723 14 10

Tel/fax: +48 95 723 13 10

e-mail: biuro@elektra-light.pl

 

Nr konta bankowego: 78 1020 1967 0000 8502 0091 1099

PKO BP S.A. O 3 Gorzów Wlkp.


Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

 

 

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  3. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;

  4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  5. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

  6. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresami http://elektra-light.com.pl/, www.zaopatrzeniekwiaciarni.pl, www.zaopatrzeniekwiaciarni.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

  7. Strona – Usługodawca lub Klient;

  8. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

  10. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

  11. Usługodawca – ZPH Elektra-Light Sp.J. G.Kobiałka, L. Kobiałka z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Grobla 4 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 599-00-15-143, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000114883;

  12. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

  13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

§ 3

Obowiązki Stron

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

 

§ 4

Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w Sklepie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.

  3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.

§ 5

Zamówienia

  1. Klient może Zamówić (kupić) (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego Towary o łącznej wartości minimum 250 zł.

  2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.

  3. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail, o której mowa w treści § 4 ust. 7 Regulaminu albo wraz z otrzymaniem informacji telefonicznej, o której mowa w treści § 4 ust. 7.

  4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

  5. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są jest po akceptacji treści Regulaminu.

  6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, co oznacza, że oferta zawarcia Umowy sprzedaży Towarów Klienta dotarła do Usługodawcy, który się z ofertą zapozna. Sklep zamiast wiadomości przesłanej na adres e-mail może poinformować Klienta telefonicznie o wpłynięciu Zamówienia.

  7. Wiadomość Usługodawcy o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji oznacza zawarcie Umowy sprzedaży Towarów.

  8. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek.

  9. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

   1. przelewem bankowym (przedpłata),

   2. za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze dostawy (wysyłka za pobraniem),

   3. gotówką w momencie odbioru osobistego Towaru,

  10. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem termin będzie liczony od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.

  11. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru jest realizowana niezwłocznie, przy czym stosownie do przepisów prawa, czas dostawy nie może przekroczyć trzydziestu (30) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

  12. Usługodawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dostawa trwa zazwyczaj 1-2 dni robocze. W przypadku wysyłki za granicę należy skontaktować się z Usługodawcą w celu ustalenia szczegółów, w tym kosztów dostawy.

  13. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia, a także w zakładce „Rodzaje i koszt dostawy”.

  14. W celu skutecznej realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

  15. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.

  16. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

  2. niekompletności przesyłki,

  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

  1. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

  2. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

  3. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

 

§ 6

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

  1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

  2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.

  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

  4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

Obowiązki Konsumenta

 

  1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Jeżeli towar sprzedawany jest w opakowaniach zbiorczych, tylko w takiej samej formie może zostać zwrócony.

  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

Obowiązki Sprzedawcy

 

  1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  4. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

 

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

  1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7

Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

  1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

  2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

  3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.

  4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

  1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo

  2. żądać usunięcia wady; albo

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

  1. Uprawnienia określone w ust. 5 pkt 1 lub 2 są pierwotne, a określone w pkt 3 dopiero następcze.

  2. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

  3. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

  4. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

  5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

  6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

§ 8

Odpowiedzialność

W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.

§ 9

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.

 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

 

 

§ 10

Pozostałe prawa i obowiązki

  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.

  2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.

  3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

  4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

  5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

§ 11

Rozstrzyganie sporów

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 12

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

   1. przedstawienie oferty Sklepu,

   2. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

   3. możliwość korzystania z Konta Klienta,

  2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 powyżej nie wymaga Rejestracji.

  3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 3 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

  4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

  5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

 1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

 2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

 3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

 4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

 5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

 

 

§ 13

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

 4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.

 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

 4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Data: ……………………………………………………

 

Adresat:

Dane teleadresowe:

ZPH Elektra-Light Sp.J.

G.Kobiałka, L. Kobiałka

ul. Grobla 4

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP: 599-00-15-143

Tel: +48 95 723 14 10

Tel/fax: +48 95 723 13 10

e-mail: biuro@elektra-light.pl

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

 

 

Data zawarcia odbioru Towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..….

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….…

Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

 

 

………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)